Alumni

Research Scientists

Chenshuo (Melody) Ma
Macquarie University

Qiangzhou Rong
Northwest University

Postdoctoral Fellows

Maomao Chen
Tsinghua University

Wei Liu
Harbin Institute of Technology

Carlos Taboada
University of Buenos Aires

Xiaoyi Zhu
Peking University

PhD Students

Clare Cook
Princeton University

Mucong Li
Harbin Institute of Technology

Yuqi Tang
Rice University

Wren Wightman
University of Wisconsin

Masters Students

Mengkun Chen
Nanjing University

Ravi Chowdhary
University of Illinois at Urbana-Champaign

Joyce Imaculate Jayakumar
Vellore Institute of Technology

Bangxin Lan
Virginia Tech

Jinchang Li
Northeastern University

Huan-Chi Lin

Xiaorui Peng
Beijing Institute of Technology

Yasha Saxena

Charles Sui
Sustech

Wade Wei
University of California, San Diego

Shiling Zheng
University of Huazhong

Undergraduates

Tong Fu

Leo Hu

Hannah Humayun

Lucas Humayun
Duke Biology

Neel Kurupassery

Eric Tang
Pratt Fellow

Emelina Vienneau
Pratt Fellow

Anthony Xu

Selina Zhu
University of Southern California

Visiting Faculty

Qiao Huiting
Beihang University (Visiting professor)

Visiting Students

Tingyan Duan
Shanghai Tech (Visiting scholar)

Binyang Liang
Xiamen University (Visiting student)

Dong Zhang
Tsinghua Univeristy (Visiting scholar)

Yuan Zhou
Tsinghua University (Visiting student)